Nie żyje Piotr Pawłowski

Świat niepełnosprawnych nie będzie już taki sam. Bez Piotra nic już nie będzie takie samo. Społeczność niepełnosprawnych straciła wielkiego lidera, mentora, reprezentanta, obrońcę, kreatora – słowem kogoś niezwykle ważnego. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli swojego środowiska. Mimo ciężkiej niepełnosprawności wymyślał i realizował projekty i przedsięwzięcia, których wielu, w znacznie lepszej kondycji fizycznej nie zdołałoby się podjąć. Tysiące go podziwiały, wielu mu zazdrościło. Wszyscy liczyli się z jego zdaniem, opinią i przemyśleniami. Nie sposób wymienić w krótkim pożegnaniu wszystkich jego znakomitych inicjatyw służących zarówno środowisku osób z niepełnosprawnością jak i tym którzy niepełnosprawnych nie rozumieli dopóki Piotr nie stanął na ich drodze. Lider, redaktor prasowy i telewizyjny. Był epicką twarzą społeczności niepełnosprawnych. Gdy ktoś myślał niepełnosprawny przed oczami miał najczęściej Piotra Pawłowskiego. Dorobkiem swojego życia mógłby obdzielić kilkanaście osób i każda z nich uznana byłaby za człowieka sukcesu.

Żegnaj Piotrze. Byłeś Wielki i taki pozostaniesz w naszej pamięci. 

Redakcja WatchDogPforn

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej – pożyteczna rozwojowa inicjatywa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Niedawno odbyła się zorganizowana przez PFRON seria konsultacji społecznych projektu „Model Rehabilitacji Kompleksowej”, w ramach którego niebawem rozpoczną działalność 4 Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej. Ich celem będzie rehabilitacja kompleksowa osób niepełnosprawnych z 4 makroregionów obejmujących całą Polskę. Projekt będzie trwał 3 lata i obejmie 600 osób, które ocenione z zastosowaniem metodologii ICF zrealizują Indywidualne Programy bazujące na osiągnięciach polskiej szkoły rehabilitacji. Przewiduje się, że część osób będzie rehabilitowana w systemie stacjonarnym a część w ambulatoryjnym. Partnerami projektu są PFRON, ZUS i CIOP (Centralny Ośrodek Ochrony Pracy). Z informacji uzyskanych w trakcie konferencji wynika, że ośrodki przewidują współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami szkoleniowymi i pracodawcami osób niepełnosprawnych. 

Czytaj dalej

Dramatyczny apel o ratowanie zakładów pracy chronionej – Odpowiedź BON w imieniu premiera!

Publikujemy odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych na Apel Prezesa Spółdzielni Inwalidów „Odrodzenie” z Olesna do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Zakładów Pracy Chronionej w Polsce.

Na wstępie publikujemy treść Apelu w formie pliku PDF do pobrania, a poniżej odpowiedź na powyższy tekst.

Czytaj dalej

SOD – element wsparcia ON czy wyrafinowane pole minowe?

Każdy, kto miał do czynienia z komputerem, zna „Sapera” – grę Microsoft Windows. Polega ona na odkrywaniu pól na zaminowanym terenie. Rozpoczynający grę odkrywa pierwsze pole, na którym umieszczona jest liczba (0d 1 do 3) zaminowanych pól przylegających do pola odkrytego. Zadaniem gracza jest ustalenie, które z przylegających pól jest niezaminowane. Jeśli mu się uda odkrywa kolejne pole z liczbą przylegających do niego pól zaminowanych. Jeśli nie ma szczęścia detonuje wszystkie miny znajdujące się na planszy gry, która ulega zniszczeniu. Gra się kończy a ty przegrywasz z kretesem.

Gra Saper do złudzenia przypomina sytuację, w jakiej znajduje się większość pracodawców osób niepełnosprawnych otrzymujących SOD. Pracodawca otrzymujący dofinansowanie może się znaleźć w sytuacji, która na skutek wielu min/pułapek zastawionych w systemie może w przenośni lub dosłownie „wysadzić jego przedsiębiorstwo w powietrze” kończąc zarówno jego działalność gospodarczą jak i rolę pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Letni felieton: O drastycznych karach dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Zacznijmy metaforycznie

Wyobraź sobie że przekroczyłeś szybkość i policjant w trakcie kontroli zdradza Ci, że wpływy z mandatów wystawiane przez drogówkę zasilają konto miejscowej policji. Zapłacone przez kierowców kwoty są przeznaczane na potrzeby posterunku nie wykluczając premii dla policjantów drogówki.

Wyobraź sobie do tego, że wysokość kar (mandatów) za przekroczenie przepisów jest wprost zależna od wysokości dochodów kierowcy i ci co zarabiają więcej, płacą wyższe mandaty.

Wyobraź sobie, że uznasz (słusznie lub nie) że mandat został „wlepiony” niesłusznie a jedyną osobą upoważnioną do rozpatrzenia twojego odwołania jest komendant miejscowej policji, który jeśli uwzględni twoje odwołanie pozbawi się wpływu tak potrzebnych mu na remont posterunku środków finansowych. O nagrodach dla policjantów nie wspominając.

Wyobraź sobie także, że jest w twoim mieście specjalna kategoria obywateli, którzy za przekroczenie przepisów nie są karani takim samymi jak ty drakońskimi karami.

Na szczęście w świecie ruchu drogowego i mandatów za naruszanie przepisów takie zasady nie działają gdyż byłyby uznane za naruszenie istotnych reguł współżycia społecznego i prostą drogą do patologii.

Ale jest w Polsce instytucja, która działa dokładnie wg opisanych powyżej zasad i władze polityczne utrzymują tę niezaprzeczalną patologię mimo wielokrotnych wniosków i postulatów strony społecznej o zmianę tej sytuacji. Jaka to instytucja? 

Czytaj dalej

Czas na działanie: Rośnie płaca minimalna – SOD bez zmian od lat

Negocjacje w sprawie płacy minimalnej na finiszu!

Rząd kończy proces negocjowania z Radą Dialogu Społecznego poziomu wzrostu minimalnego wynagrodzenie na rok 2019. Propozycja rządu to podniesienie płacy minimalnej do kwoty  2220 złotych. Związki zawodowe domagają się znacząco większego wzrostu. Decyzja ma zapaść do 15 lipca br. Jeżeli pracodawcy nie dogadają się ze związkowcami przyjęta zostanie propozycja rządu. Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne to kolejny rok wzrostu płacy minimalnej. Od 2015 roku płace wzrosły o prawie 500 złotych. Zadają sobie więc pytanie: Czy wzrośnie także dofinansowanie wynagrodzeń tzw. SOD od kilku lat pozostające bez zmian? Brak jest sygnałów by przedstawiciele organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych będący członkami dużych federacji pracodawców próbowali wpłynąć na rząd by wziął pod uwagę fakt, że wzrost najniższego wynagrodzenia to automatyczny wzrost kosztów zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kolejne podniesienie płacy minimalnej bez waloryzacji dofinansowania kosztów płacy osób niepełnosprawnych może mieć poważne konsekwencje dla zatrudnienia zwłaszcza najciężej poszkodowanych przedstawicieli tej grupy osób.

Czytaj dalej

Dramatyczny list pracodawcy osób niepełnosprawnych

W poprzednim tygodniu wystosowaliśmy do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trzy pytania dotyczące problemów nurtujących pracodawców osób niepełnosprawnych. Poniżej publikujemy dramatyczny list jaki otrzymała redakcja od jednego z nich, który na własnym przykładzie odczuł negatywne efekty opisanych przez nas problemów. W efekcie został zmuszony do zwolnienia z pracy kilkuset pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prezentowany list czytelnika dowodzi, że mamy do czynienia z realnymi skutkami zarówno niektórych przepisów oraz ich interpretacji. Zapraszamy naszych czytelników do udziału w dyskusji nad poruszonymi w naszych artykułach problemami. Może wbrew ocenie autora listu uda się coś zmienić. Czytaj dalej

Co niepokoi środowisko pracodawców osób niepełnosprawnych?

Pytania do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister

WatchDogPfron od wielu już lat jest rzecznikiem interesów najbardziej poszkodowanych osób niepełnosprawnych w sferze aktywizacji zawodowej i zatrudnienia, wspieranego ze środków PFRON. Z niepokojem obserwujemy pojawiające się w ostatnim czasie zjawiska i zapowiedzi mogące stworzyć w stosunkowo krótkim czasie realne zagrożenia dla pracy tej grupy osób. Dlatego też postanowiliśmy publicznie zabrać głos w tej sprawie kierując do Pani Minister trzy, naszym zdaniem, aktualne i istotne pytania.

Czytaj dalej

Czy PFRON zacznie działać zgodnie z duchem i zapisami Konstytucji Biznesu?

Kilka dni temu (21 maja 2018 r.) PFRON opublikował komunikat w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń.  Pismo zawiera wyjaśnienie „iż (PFRON) zobligowany jest do badania spełniania przez beneficjentów pomocy przesłanek, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) w celu właściwego gospodarowania środkami publicznymi.”
Wyjaśnienie to ma związek z coraz częstszymi przypadkami wprowadzania przez PFRON tzw. „ręcznych blokad” wypłacania dofinansowań. Po wprowadzeniu blokad PFRON rozpoczyna procedurę sprawdzenia czy wnioskodawca dokonał wpłat na ZUS od dofinansowanych wynagrodzeń.
Z sygnałów, które docierają do redakcji WatchDogPfron wynika, że stosowana przez PFRON procedura sprawdzania jest wyjątkowo biurokratyczna. Ponadto wbrew temu co PFRON pisze w komunikacie ”iż niezwłocznie po dokonanej pozytywnej weryfikacji środki zostaną wypłacone zgodnie z wnioskowaną kwotą.„ wypłata tych środków  ponownie podlega ustawowej procedurze wypłaty w terminie do 25 dni od momentu pozytywnej weryfikacji. Naszym zdaniem takie działanie świadczy o tym, że do urzędników PFRON nie dotarły jeszcze zapisy Konstytucji Biznesu (pisaliśmy o nich na łamach WatchDogPfron) a stosowana procedura wydaje się być zaprzeczeniem ustanowionych w niej nowych relacji między rządem a przedsiębiorcami. 

Czytaj dalej

Odpowiedzialność środowiska za wydarzenia w Sejmie i jego społeczne efekty

Nie da się oprzeć wrażeniu, że za trwający od 34 dni strajk opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w jakimś stopniu odpowiedzialne jest także całe środowisko osób niepełnosprawnych a w szczególności organizacje społeczeństwa obywatelskiego reprezentujące tę grupę obywateli.
Uznanie wyłącznie rządu, partii i środowisk politycznych ostatniego dwudziestolecia za współodpowiedzialnych za  obecną sytuację, byłoby poważnym uproszczeniem.
Jeśli dzisiaj większość społeczeństwa uważa, że propozycje i oczekiwania strajkujących w Sejmie są słuszne i godne realizacji, to musimy zadać sobie następujące pytanie – dlaczego dopiero tak spektakularna i dramatyczna w swojej istocie forma protestu zmusiła środowisko osób niepełnosprawnych i jego najwybitniejszych przedstawicieli do opowiedzenia się po stronie najciężej poszkodowanych?
Wszak sprawa jest głośna i nabrzmiała od kilkunastu już lat. Strajk w 2014 roku publicznie obnażył i ujawnił skalę problemu; wtedy także głos tej grupy wybrzmiewał na korytarzach sejmowych i podczas obrad okrągłego stołu niepełnosprawnych niejednokrotnie. Dlaczego zatem środowisko niepełnosprawnych i jego organizacje obywatelskie pozostały głuche i nieme w tej sprawie? Dlaczego dopiero obecny strajk zmusił liderów środowiska i niektóre organizacje do jednoznacznego opowiedzenia się po stronie protestujących?

Czytaj dalej