NIK: znikome wykorzystanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

logo-nik-pubW 2015 roku rząd wydał zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Przyjęto plan, zgodnie z którym 10% zamówień publicznych miało uwzględniać cele społeczne. W celu realizacji rządowego planu kierownicy jednostek administracji państwowej zostali zobowiązani do analizowania możliwości zastosowania klauzul społecznych we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie usług edukacyjnych i szkoleniowych, reklamowych, sprzątania i zarządzania mieniem, publikowania i drukowania, usług komputerowych, ochroniarskich, konserwacyjnych i naprawczych, telekomunikacyjnych, restauracyjnych oraz cateringowych.

Wprowadzenie zalecenia miało w istotnym stopniu przyczynić do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Niestety – jak pokazuje najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli – tak się nie stało. Administracja rządowa nadal niechętnie korzysta z klauzul społecznych. Również samorządy w marginalnym stopniu korzystają z tego instrumentu.

Czytaj dalej

Zatrudnienie czy zatrudnialność – dylemat polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością widziany z perspektywy rehabilitacji kompleksowej

imagesTrwa społeczna debata nad metodami zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ruszyły trzy programy PFRON, których celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każdy z przedstawionych programów PFRON posiada tzw. twarde wskaźniki celu, czyli liczbę osób niepełnosprawnych, które winny znaleźć pracę, jeśli program osiągnie założone cele.

Jak przy każdej nowej inicjatywie społecznej, także i w tym przypadku pojawiają się głosy komentujące zarówno założenia, jak i cele przedstawionych programów. Komentatorzy pytają, czy wobec tak dużej skali bierności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizacja tak ambitnych planów jest realna? Czy znajdą się osoby z orzeczeniem chętne do pracy? Czy znajdą się pracodawcy, którzy zechcą tworzyć miejsca pracy dla tych osób?

Czytaj dalej

Jaka przyszłość czeka zakłady pracy chronionej? Pismo SON „Podkarpacie” do Prezesa POPON

logo SONStowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wystosowało pismo do Jana Zająca, Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, dotyczące pracy osób niepełnosprawnych w przyjaznych warunkach. Stowarzyszenie zwraca się w nim  z pytaniem m.in. o przyszłość i zasadność dalszego pełnienia przez zakłady pracy chronionej funkcji społecznych i ich istnienia na konkurencyjnym rynku pracy.

SON „Podkarpacie” kieruje także prośbę o przyznanie przedstawicielom Stowarzyszenia prawa głosu podczas II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, by mogli oni zapoznać zebranych tam decydentów i pracodawców z uwagami i wnioskami osób niepełnosprawnych dotyczącymi pracy na rynku chronionym oraz obawami związanymi z rynkiem otwartym.

Uważamy, że pismo Stowarzyszenia „Podkarpacie” stanowi ważny element dyskusji przed zbliżającym się Kongresem, dlatego poniżej publikujemy je w całości.

Czytaj dalej

Seminarium pt. „Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku”

pionW imieniu Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium pt. „Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku”, które odbędzie się 17 maja 2017 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Celem seminarium jest upowszechnianie wiedzy na temat rehabilitacji kompleksowej, której zadaniem jest przywrócenie sprawności i możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osobie, która w wyniku przebytej choroby lub urazu je utraciła.

Udział w seminarium w charakterze prelegentów potwierdziły największe autorytety z dziedziny rehabilitacji kompleksowej: prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego), prof. Jacek Durmała (Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji) i prof. Jolanta Kujawa (Kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji).

Czytaj dalej

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 23 maja 2017 r.

kongres2Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyznaczyła nowy termin II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wspólny Kongres POPON-u oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” odbędzie się w 23 maja 2017 r. w sejmowej Sali Kolumnowej (zobacz: program Kongresu).

Czytaj dalej

W debacie o reformie orzecznictwa nie może zabraknąć głosu pracodawców

talking-1Rozpoczęły się prace nad reformą orzecznictwa o niepełnosprawności. Zakończenie prac wyznaczono na koniec bieżącego roku. Pomysłodawcy tej reformy ujawnili już niektóre kierunki prac. Jednym z ważniejszych pomysłów jest idea połączenia istniejących obecnie systemów orzeczniczych. Oznacza to, że zespół pracuje nad systemem, który z jednej strony będzie orzekał o niezdolności do pracy (obecnie jest to w gestii orzecznictwa ZUS), z drugiej zaś o zdolności do zatrudnienia i wynikających stąd systemach wsparcia, jakie umożliwią orzeczonej osobie powrót i utrzymanie się na rynku pracy (dzisiaj jest to w gestii powiatowych komisji ds. orzekania o niepełnosprawności).

Czytaj dalej

Co robią zespoły parlamentarne zajmujące się problematyką niepełnosprawności?

sejm-komisje-1Większość posłów i senatorów – prócz udziału w posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach komisji – przynależy także do mniejszych zespołów parlamentarnych. Za członkostwo w nich parlamentarzyści nie otrzymują wynagrodzenia, lecz mimo to tworzą ich setki, gdyż – jak tłumaczą eksperci – udział w nich przyczynia się do zmiany zakorzenionego w społeczeństwie negatywnego wizerunku polityka. W efekcie z kadencji na kadencję działa coraz więcej takich zespołów. W przypadku obecnej kadencji do tej pory powstały 173 zespoły parlamentarne, w tym kilkanaście zajmujących się tematyką niepełnosprawności.

Czytaj dalej

Niezwykłe przeobrażenia systemowej roli art. 22 ustawy o rehabilitacji. Czy o to chodziło jej ojcom?

art. 22Zadziwiające są losy jednego z systemowych rozwiązań ustawy o rehabilitacji, a mianowicie ulgi udzielanej płatnikom na PFRON przez firmy wyróżniające się podwyższonym wskaźnikiem zatrudnienia najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

W intencji twórców ustawy art. 22 miał być rozwiązaniem chroniącym miejsca pracy wszystkich osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Przez długi okres czasu do ulgi wliczone były wynagrodzenia wszystkich pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, a prawo do tej formy wsparcia zatrudnienia zarezerwowano jedynie dla zakładów pracy chronionej.

Czytaj dalej

Czy PFRON pomoże Poczcie Polskiej przejąć 20% rynku ochrony w Polsce?

pocztaW ostatnich dniach media obiegła informacja, że Poczta Polska chce zostać gigantem na wartym 8 mld zł rynku ochroniarskim. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej” firma planuje w przeciągu pięciu lat przejąć 1/5 tego rynku. Ma strzec lotnisk, instytucji publicznych i spółek Skarbu Państwa. Z ochroniarskich usług firmy korzystają już Ministerstwo Cyfryzacji, niektóre sądy, lotnisko Pyrzowice, Alior Bank i PKO BP.

Informacja o planowanej ekspansji Poczty na rynku ochroniarskim zbiegła się w czasie z podpisaniem porozumienia o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych między Pocztą Polską a PFRON-em, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia takich osób. Czy dzięki porozumieniu z Funduszem osoby niepełnosprawne znajdą pracę w… ochronie?

Czytaj dalej

Odpowiedź PFRON-u na apel o wsparcie sektora ZPChr

son-pfron14 lutego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wystosowało list do Roberta Kwiatkowskiego, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym zwracało uwagę na szereg czynników zniechęcających osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia oraz apelowało o większe wsparcie dla zakładów pracy chronionej, które gwarantują osobom niepełnosprawnym pracę w przyjaznych i bezpiecznych warunkach, lecz w porównaniu do firm z otwartego rynku, są znacząco dyskryminowane. Poniżej, za zgodą SON „Podkarpacie”, publikujemy odpowiedź Funduszu na niniejszy list.

Czytaj dalej