Archiwa kategorii: PFRON

Robert Kwiatkowski odwołany z funkcji Prezesa PFRON

Robert KwiatkowskiRobert Kwiatkowski, decyzją Premier Beaty Szydło, z dniem 14 czerwca przestał pełnić obowiązki Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Funkcję tę pełnił przez nieco ponad rok – od 27 kwietnia 2016 roku, zastępując na tym stanowisku Teresę Hernik.

„Jestem dumny, że udało mi się zmienić Fundusz w nowoczesną, efektywną i przyjazną instytucję publiczną. To był trudny czas dla nas wszystkich, dlatego chcę Państwu podziękować za wsparcie i zaufanie. Wierzę, że przemiana Funduszu pozwoli Państwu w pełni realizować misję Funduszu jaką jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym” – podkreślił Robert Kwiatkowski, żegnając się ze stanowiskiem.

Źródło: PFRON

Trzeba zachęcić osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy – apel Stowarzyszenia „Podkarpacie” do Prezesa PFRON

list1-150x150Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wystosowało list do Roberta Kwiatkowskiego, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczący zachęt dla osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy w firmach pełniących na ich rzecz funkcje społeczne, gwarantujące im pracę w przyjaznych i bezpiecznych warunkach.

Stowarzyszenie zwraca w nim uwagę na szereg czynników będących przyczyną niechęci osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia. Wymienia wśród nich m.in. tzw. pułapkę rentową czy niezrozumienie ze strony potencjalnych współpracowników z rynku otwartego zazdrosnych o przywileje dotyczące czasu pracy i pobieranie renty. Zdaniem SON „Podkarpacie” czynniki te odpychają osoby niepełnosprawne od rynku pracy, w związku z czym zwraca się ono z prośbą o opracowanie przez PFRON algorytmu z wykazem, ile tracą osoby niepełnosprawne nie podejmując pracy i ile mogą zyskać podejmując pracę w przyjaznym i bezpiecznym środowisku pracy.

Stowarzyszenie zauważa ponadto, że zakłady pracy chronionej, zapewniające osobom niepełnosprawnym dobre warunki pracy, powinny być szczególnie wspierane przez Fundusz i państwo. PFRON tymczasem największe wsparcie kieruje do firm z otwartego rynku, podczas gdy firmy z rynku chronionego są znacząco dyskryminowane, co przekłada się utratę miejsc pracy przez najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne.

Poniżej, za zgodą SON „Podkarpacie”, publikujemy całą treść listu do Prezesa PFRON.

Czytaj dalej

PFRON – święty Mikołaj po liftingu

mikolaj3Redakcja WatchDogPfron jest otwarta na poszerzanie grona redakcyjnego i nawiązywanie współpracy z osobami chcącymi publikować swoje teksty na naszych łamach. Poniżej publikujemy debiutancki tekst naszego nowego, miejmy nadzieję, kolegi redakcyjnego Lecha Stefańczuka. Jest rzeczą oczywistą, że wyrażone przez autora w poniższym artykule tezy są jego osobistymi poglądami i opiniami.

Czytaj dalej

Program +500 tysięcy Prezesa PFRON

500Prezes PFRON-u zapowiedział w kilku wywiadach i wypowiedziach, że w ciągu najbliższych 10 lat Fundusz zamierza stworzyć, lub prowadzić działania na rzecz stworzenia, nowych 500 tysięcy miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

W pełni popieramy ten pomysł.

Naszym zdaniem wskaźnik zatrudnienia tej grupy obywateli jest skandalicznie niski i nadszedł czas, aby ktoś poważnie zajął się tym problemem. Dotychczas bowiem władze wiele obiecywały, lecz żadnych znaczących sukcesów nie odniosły. W miejsce realnych działań pojawiały się pocieszające informacje, że wskaźnik aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych rośnie w coraz większym stopniu. W opinii znawców było to w znaczącej mierze efektem zmniejszającej się liczby niepełnosprawnych przy utrzymującej się na tym samym poziomie liczbie aktywnych zawodowo członków tej grupy.

Czytaj dalej

PFRON: wpływy ze zwrotów dofinansowań i dotacji w 2015 r. wyniosły ponad 24 mln zł

kasaZ dostępnego na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności za 2015 rok wynika, że ubiegłoroczny budżet PFRON w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4,67 mld zł, z czego najwięcej, bo 3,62 mld zł, stanowiły wpłaty od pracodawców, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wpływy z tytułu zwrotu dofinansowań i dotacji wyniosły natomiast ponad 24 mln zł.

Czytaj dalej

PFRON na bieżąco będzie informował pracodawców o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS

pfron-kasa6 października Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął procedurę informowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS. Od tego dnia przedsiębiorcy, którzy zbyt późno odprowadzili składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, otrzymają najpierw pismo z Funduszu powiadamiające o stwierdzeniu nieprawidłowości, a dopiero potem wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych dopłat do wynagrodzeń.

Czytaj dalej