Miesięczne archiwum: styczeń 2015

Dynamika zmian zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wspomaganego finansowo w ramach SODiR w latach 2004 – 2014

W Polsce aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych od okresu międzywojennego do końca lat 90. oparta była głównie na spółdzielniach inwalidów i spółdzielniach niewidomych, ze wsparciem państwa w postaci ulg podatkowych i prawa wyłączności na niektóre produkty i usługi. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w tym wyraźny kryzys w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, spowodowały konieczność stworzenia nowych rozwiązań systemowych, korespondujących z ewoluującą polityką społeczną wobec niepełnosprawnych oraz wpisujących się w nowe warunki gospodarcze.

Czytaj dalej

PFRON odmawia dostępu do informacji. Czego się boi?

Zdjęcie - tabliczka adresowa na budynku PFRON-u - ul. SliskaNajważniejsze osoby odpowiedzialne w państwie za całokształt spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi potwierdzają występowanie niebezpiecznej tendencji zmiany stopnia niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany. Jednak, kiedy chcemy poznać konkretne liczby, PFRON odmawia nam informacji. Najbardziej zdumiewa twierdzenie, że za ujawnieniem prawdy nie stoi ważny interes społeczny. Co ukrywa i czego boi się Fundusz? Czytaj dalej

Alina Wojtowicz-Pomierna komentuje artykuł portalu WatchDogPfron.pl

Zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Alina Wojtowicz-Pomierna, przesłała obszerny komentarz do artykułu pt. Porównywać nieporównywalne – BAEL a SODiR zamieszczonego w naszym portalu. Dyrektor Pomierna potwierdza postawioną przez nas tezę, że dane pochodzące z obu źródeł są nieporównywalne i stwierdza, że „niemożliwe jest ich waloryzowanie względem siebie”. Dogłębnie wyjaśnia również różnice pomiędzy oboma źródłami informacji.

Dziękujemy za tak wnikliwe odniesienie się do naszego tekstu. Poniżej publikujemy pismo dyrektor Wojtowicz-Pomiernej.

Pismo Aliny Wojtowicz-Pomiernej, 31 grudnia 2014 r.

Debata redakcyjna: Czy to koniec spółdzielni inwalidów i niewidomych?

Z roku na rok spółdzielnie inwalidów i niewidomych upadają, a zatrudnione w nich osoby niepełnosprawne tracą pracę. Jak odwrócić ten negatywny trend? Czy sektor spółdzielczy da się jeszcze uratować? W końcówce ubiegłego roku zorganizowaliśmy dyskusję redakcyjną na temat kondycji i przyszłości spółdzielni inwalidów i niewidomych. W debacie wzięli udział przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, eksperci w dziedzinie ekonomii społecznej i spółdzielczości, prezesi organizacji spółdzielczych i samych spółdzielni. Czytaj dalej