Miesięczne archiwum: Październik 2015

Ruszył pilotażowy program wsparcia zawodowego osób poważnie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Nowy, pilotażowy projekt Rozpoznanie kompetencji społeczno – zawodowych kluczem do samorealizacji zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w podjęciu pracy zawodowej zgodnej z ich kwalifikacjami, kompetencjami i predyspozycjami.

Program aktywizacji zawodowej skierowany jest do osób poważnie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a będących klientami PZU S.A. Jest to zupełnie nowe podejście, którego głównym założeniem jest – oprócz wypłaty rekompensaty za doznane obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia – długofalowe wsparcie w prowadzeniu rehabilitacji, społecznej i zawodowej tejże grupy osób.

Aby zrealizować ten cel Fundacja PZU we współpracy z Fundacją Oceny Kapitału Ludzkiego podjęła działania mające na celu aktywizację społeczno – zawodową bezrobotnych osób niepełnosprawnych będących beneficjentami PZU. Do projektu pilotażowego wybrano 14 osobową grupę z całej Polski.

Kierownik Zespołu Organizacji Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach z ramienia PZU, Pani Sophia Smith Wawrzynowicz zaznacza, że „program ma być wsparciem dla osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w wyniku wypadku utraciły częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu  i nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy”. Pani  Sophia  Wawrzynowicz dodaje: „zależy nam przede wszystkim, aby wesprzeć te osoby w powrocie do aktywnego życia, stworzyć im warunki do rozwoju zawodowego i osobistego.”

Wieloetapowy program oceny kompetencji oraz wsparcia

Za realizacje tych zadań odpowiada Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego przy ścisłej współpracy z Opiekunami PZU.

W pierwszym etapie osoby badane poddawane są indywidualnej ocenie kwalifikacji, predyspozycji i kompetencji najistotniejszych z punktu widzenia aktywności społeczno-zawodowej. Jak podkreśla Małgorzata Zakrzewska Prezes Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego „umożliwia to odpowiedni dobór stanowiska pracy w stosunku do osoby badanej, oczywiście wszystko odbywa się pod czujnym okiem specjalistów psychologa, psychometry, doradcy zawodowego, diagnosty zawodowego, fizjoterapeuty”, po czym dodaje „co istotne uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością, model oceny wdrożony w Ośrodku bazuje na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zalecanej do stosowania przez Światową Organizację Zdrowia”.

W kolejnym etapie identyfikowane są potrzeby wsparcia w powrocie lub wejściu na rynek pracy. W zależności od zaplanowanych w procesie doradczym ról zawodowych osoby badane otrzymują m.in. szkolenia w zakresie kompetencji miękkich.

Ostatni etap to znalezienie miejsca pracy, wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia oraz wsparcie pracodawców w spełnieniu wymogów formalnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Jak podkreśla Małgorzata Zakrzewska istotną rolę w ostatnim etapie odgrywają trenerzy pracy – stanowiący podporę dla osoby wchodzącej na rynek pracy, zazwyczaj po długotrwałej przerwie w aktywności zawodowej.

Korzyści z podjęcia zatrudnienia

Zarówno Opiekunowie PZU, jak i przedstawiciele Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego podkreślają, że praca jest nieodzownym elementem rehabilitacji społeczno – zawodowej. Z doświadczeń pracujących osób niepełnosprawnych jednoznacznie wynika, że dużo więcej korzyści płynie z podjęcia zatrudnienia niż z pozostawania w domu. Beata Urbańska psycholog w Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego zaznacza „Nie zawsze jest to proste, ale zawsze się opłaca. Zaledwie po kilku tygodniach od podjęcia pracy można zauważyć pozytywne zmiany nie tylko w sferze materialnej ale m.in. wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawia się stan zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego, wzrasta poczucie przydatności, osoby stają się bardziej aktywne w życiu społecznym oraz bardziej otwarte na nowe znajomości”.

Pilotażowy projekt będzie realizowany do połowy 2016 roku

Nierówny bilans: 2010 i 2015 – zatrudnienie osób niepełnosprawnych

krzywaNadszedł czas bilansów.  Na podstawie danych zaczerpniętych z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji porównujemy zatrudnienie osób niepełnosprawnych w grudniu 2010 r. i latem 2015 r. Okres ten z grubsza pokrywa  się z mijającą kadencją sejmu i dlatego nasze zestawienie jest przydatne do oceny dokonań koalicji na polu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych posła Bogdana Rzońcy

urnaprogramach wyborczych poszczególnych partii politycznych, jak i konkretnych kandydatów, problematyka rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych występuje niezmiernie rzadko. Dlatego chętnie odnotowujemy każdy pomysł czy program w tej dziedzinie, przy czym chcąc zachowując polityczną bezstronność, publikować je będziemy bez komentarza, pozostawiając Czytelnikowi ocenę trafności i realności proponowanych rozwiązań.

Dziś przedstawiamy skrócony program działań na rzecz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych sformułowany w liście podkarpackiego posła Bogdana Rzońcy do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”. Czytaj dalej

Kłamstwa posła Piechoty

pinKilka dni temu poseł Sławomir Piechota – zdeterminowany zwolennik znaczącego ograniczenia ulg udzielanych płatnikom na PFRON przez zakłady zatrudniające określony wskaźnik najciężej poszkodowanych niepełnosprawnych – opublikował na swoim portalu artykuł pod znamiennym tytułem: „Dlaczego Pan Marek Łukomski protestuje przeciwko nowelizacji ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?” Czytaj dalej

Sprostowanie Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON wysłane do portalu Niepełnosprawni.pl

Portal Niepełnosprawni.pl zamieścił 8 października br. artykuł „Ostra gra o duże pieniądze”. Tematem były kontrowersje związane z nowelizacją Ustawy o rehabilitacji dotyczącą ograniczenia ulg we wpłatach na PFRON. W artykule przytoczono oświadczenie posła Sławomira Piechoty, dotyczące stosunków właścicielskich oraz finansów Stowarzyszenia EKON. Zdaniem przewodniczącej Stowarzyszenia są to informacje nieprawdziwe. Podajemy treść sprostowania, jakie Stowarzyszenie wysłało do portalu Niepełnosprawni.pl. Załączamy również plik z treścią artykułu opublikowanego w portalu. Czytaj dalej

Arogancja władzy

władzaTrzymając władzę w ręku (większość w Sejmie i Komisji sejmowej) można przeprowadzić każdą zmianę prawa bez względu jakie negatywne skutki ona przyniesie. Tych którzy protestują przeciwko zmianom, należy utytłać w błocie, najlepiej robiąc z nich kumpla Dubienieckiego.

Trzymając władzę w ręku można zlekceważyć art. 34 Regulaminu Sejmu, który od projektu ustawy wymaga wszechstronnego uzasadnienia Czytaj dalej