Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

Hity 2016!

2016-rok2016 rok dobiega końca, a koniec roku to czas sprzyjający podsumowaniom. Sprawdziliśmy, które artykuły opublikowane na WatchDogPfron w mijającym roku cieszyły się szczególną popularnością. Poniżej publikujemy zestawienie pięciu tekstów, które wzbudziły wśród Was największe zainteresowanie.

Zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej

Sukces w walce z biurokratycznymi absurdami w sprawie kar dla pracodawców osób niepełnosprawnych

wyrok2Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2016 roku zlikwidował jeden z absurdów w działalności PFRON dotyczący kar za nieterminowe przekazywanie środków ZFRON na konto bankowe przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Jest to znaczący, ale zarazem smutny sukces w walce z myśleniem urzędników PFRON i BON w zakresie relacji z pracodawcami osób niepełnosprawnych.

Smutny, ponieważ pokazuje jak bardzo dogmatyczne nastawienie do pracodawców dominuje wśród „przyjaznego” przedsiębiorcom aparatu państwowego, a także jak słabe i mało skuteczne są działania organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych na rzecz ochrony swoich członków przed rażąco niesprawiedliwym traktowaniem ich przez nasze państwo. Horrendalne kary dla pracodawców osób niepełnosprawnych za najbłahsze nawet przewinienia stały się za kadencji poprzednich władz ulubioną metodą wymuszania na pracodawcach wymyślonych przez urzędników, często absurdalnych i nieżyciowych zasad i reguł postępowania.

Czytaj dalej

Zakłady pracy chronionej nie zapłacą Funduszowi kar?

waga19 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął spór między zakładami pracy chronionej a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spór dotyczył terminu wpłat na konto zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) części pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. NSA opowiedział się po stronie zakładów pracy chronionej, uznając że termin siedmiu dni na przekazanie zaliczek na konto ZFRON powinien być liczony od ostatniego dnia, w którym środki te należało wpłacić do urzędu skarbowego, czyli najpóźniej 27. dnia kolejnego miesiąca (zobacz: uchwała NSA z 19 grudnia 2016 roku).

Czytaj dalej

Czas na przełom w relacjach pracodawcy osób niepełnosprawnych – Rząd RP

imagesOpublikowany na WatchDogPfron apel Stowarzyszenia „Podkarpacie” do Premier Beaty Szydło oraz dołączone do apelu zestawienie obowiązków i zakresu wsparcia udzielanego pracodawcom z różnych segmentów rynku pracy wywołały sporą dyskusję. Wartością niepodważalną tego zestawienia jest fakt, że do tej pory nikt nie podjął się stworzenia takiego porównania. Zakres obowiązków nałożonych na pracodawców chronionego rynku pracy w zestawieniu z zakresem wsparcia i swobody, z jakiego korzystają pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON, zmusza do myślenia. A przecież zestawienie przygotowane przez Podkarpacie nie rysuje pełnego obrazu zatrudnienia chronionego – czy szerzej – sytuacji pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce. Dlatego też postanowiłem w możliwie krótki sposób uzupełnić zarysowany schemat o refleksję modelową, dopełniając ją postulatami zmian. Propozycje te mogą, w moim przekonaniu, w decydującym stopniu wpłynąć na sukces ważnego i potrzebnego programu Prezesa PFRON, który zyskał na naszych łamach nazwę +500 tysięcy.

Czytaj dalej