Kto jest osobą niepełnosprawną?

Niepełnosprawność, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka.

WHO oprócz pojęcia niepełnosprawności (disability) wyróżnia jeszcze niesprawność (impariment), która definiowana jest jako każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym oraz ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap), czyli ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami).

W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym system pomocy osobom niepełnosprawnym jest Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r.

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...