Zarząd

Do zadań zarządu PFRON należy m.in.:

  • opracowywanie projektów planu działalności Funduszu i projektów planu finansowego;
  • dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu;
  • gospodarowanie środkami;
  • opracowywanie szczegółowych zasad finansowania zadań, o których mowa w ustawie;
  • podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania pożyczek;
  • sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  • składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Funduszu.

Robert Kwiatkowski – prezes zarządu

Robert KwiatkowskiAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1990-1994 członek zarządu Dzielnicy – Gminy Warszawa-Śródmieście. Do 1999 r. dyrektor Biura Organizacyjnego Urzędu Gminy Warszawa-Centrum, od 2000 do 2006 dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy. W latach 2005-2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialny m.in. za rynek pracy i dialog społeczny. Następnie doradca prezesa Rady Ministrów ds. Umowy Społecznej. Od 2006 r. związany z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych: do 2009 r. jako Wiceprezes Zarządu, następnie doradca zarządu Agencji ds. strategicznych.

Sekretariat prezesa zarządu: 22 50 55 525


Tomasz Maruszewski – zastępca prezesa zarządu ds. finansowych

Tomasz MaruszewskiAbsolwent administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania administracją skarbową na UMCS oraz studia doktoranckie w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, m.in. w latach 2000-2002 i 2006-2015 dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Od 2002 r. mianowany urzędnik służby cywilnej. Od 2014 r. dyplomowany doradca podatkowy.

Sekretariat zastępcy prezesa zarządu: 22 50 55 215


Teresa Hernik – p.o. zastępcy prezesa zarządu ds. programowych

Teresa HernikAbsolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Studium Pedagogicznego w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie jednostkami Pomocy Społecznej”. W swej dotychczasowej karierze zawodowej zarządzała jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. w latach 2005-2007 pełniła funkcję naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Współprzewodnicząca pierwszej i drugiej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2010-2014 dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2010 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Sekretariat zastępcy prezesa zarządu: 22 50 55 263

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...