Wsparcie społeczno – zawodowe osób poważnie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

„Rozpoznanie kompetencji społeczno – zawodowych kluczem do samorealizacji” to program adresowany do osób, które w wyniku wypadku komunikacyjnego stały się niepełnosprawne i utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu.  Celem programu jest pomoc tym osobom w podjęciu pracy zawodowej zgodnej z ich kwalifikacjami, kompetencjami i predyspozycjami. Program to inicjatywa Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego i Fundacji PZU, realizowana przy wsparciu Opiekunów PZU.

Program aktywizacji zawodowej skierowany jest do osób poważnie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to kontynuacja działań zorientowanych na człowieka, których głównym założeniem jest – oprócz wypłaty rekompensaty za doznane obrażenia ciała – wszechstronne wsparcie w prowadzeniu rehabilitacji społecznej i zawodowej tejże grupy osób.

„Zidentyfikowaliśmy wyraźną potrzebę uzupełnienia rozwiązań systemowych. W ramach prowadzonych przez nas działań, praktycznie na każdym etapie rehabilitacji społeczno-zawodowej staramy się podać pomocną dłoń osobom poszkodowanym. Współpracujemy przy tym z doświadczonymi specjalistami oraz z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w tej dziedzinie.”– komentuje przedstawiciel Fundacji  PZU.

Aby zrealizować ten cel Fundacja PZU we współpracy z Fundacją Oceny Kapitału Ludzkiego podjęła działania mające na celu aktywizację społeczno – zawodową bezrobotnych osób niepełnosprawnych będących beneficjentami PZU.

Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes Fundacji PZU: „program ma być wsparciem dla osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w wyniku wypadku utraciły częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu  i nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy”. Pani Rakuć-Kochaniak dodaje: „zależy nam przede wszystkim, aby wesprzeć te osoby w powrocie do aktywnego życia, stworzyć im warunki do rozwoju zawodowego i osobistego.”

Wieloetapowy program oceny kompetencji oraz wsparcia

Za realizacje tych zadań odpowiada Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego przy ścisłej współpracy z Opiekunami PZU – mobilnymi ekspertami odpowiedzianymi za organizację pomocy poszkodowanym w wypadkach.

W pierwszym etapie osoby badane poddawane są indywidualnej ocenie kwalifikacji, predyspozycji i kompetencji najistotniejszych z punktu widzenia aktywności społeczno-zawodowej. Jak podkreśla Małgorzata Zakrzewska Prezes Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego „umożliwia to odpowiedni dobór stanowiska pracy w stosunku do osoby badanej, oczywiście wszystko odbywa się pod czujnym okiem specjalistów psychologa, psychometry, doradcy zawodowego, diagnosty zawodowego, fizjoterapeuty”, po czym dodaje „co istotne uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością, model oceny wdrożony w Ośrodku bazuje na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) zalecanej do stosowania przez Światową Organizację Zdrowia”.

W kolejnym etapie identyfikowane są potrzeby wsparcia w powrocie lub wejściu na rynek pracy. W zależności od zaplanowanych w procesie doradczym ról zawodowych osoby badane otrzymują m.in. szkolenia w zakresie kompetencji miękkich.

Ostatni etap to znalezienie miejsca pracy, wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia oraz wsparcie pracodawców w spełnieniu wymogów formalnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Jak podkreśla Małgorzata Zakrzewska istotną rolę w ostatnim etapie odgrywają trenerzy pracy – stanowiący podporę dla osoby wchodzącej na rynek pracy, zazwyczaj po długotrwałej przerwie w aktywności zawodowej.

Korzyści z podjęcia zatrudnienia

Zarówno Opiekunowie PZU, jak i przedstawiciele Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego podkreślają, że praca jest nieodzownym elementem rehabilitacji społeczno – zawodowej. Z doświadczeń pracujących osób niepełnosprawnych jednoznacznie wynika, że dużo więcej korzyści płynie z podjęcia zatrudnienia niż z pozostawania w domu. Beata Urbańska, psycholog w Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego, zaznacza „Nie zawsze jest to proste, ale zawsze się opłaca. Zaledwie po kilku tygodniach od podjęcia pracy można zauważyć pozytywne zmiany nie tylko w sferze materialnej ale m.in. wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawia się stan zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego, wzrasta poczucie przydatności, osoby stają się bardziej aktywne w życiu społecznym oraz bardziej otwarte na nowe znajomości”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...