Rada Nadzorcza

Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz uprawnionych organizacji. Kadencja Członków Rady trwa 2 lata.

Skład Rady Nadzorczej na lata 2015-2017:

 • Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Rady Nadzorczej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Iwonna Kulikowska – Ministerstwo Finansów
 • Bernarda Machniak – Forum Związków Zawodowych
 • Mariusz Mituś – Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Janusz Piątek – Związek Rzemiosła Polskiego
 • Lech Pilawski – Konfederacja Lewiatan
 • Krzysztof Rowiński – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
 • Tadeusz Szczepański – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ludwik Węgrzyn – Związek Powiatów Polskich
 • Zofia Żuk – Business Centre Club

Zadania:

 • zatwierdzanie planów działalności i projektów planu finansowego PFRON;
 • opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu, zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określonymi przez Pełnomocnika;
 • zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach zaciągania przez PFRON pożyczek;
 • opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania każdego z zastępców prezesa Zarządu;
 • dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu;
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu;
 • składanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 marca każdego roku, sprawozdań z działalności PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...