Przyjazne państwo – realność czy utopia

Dnia 14 lutego br. w związku z nasilonymi kontrolami beneficjentów korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych pojawiły się w przestrzeni publicznej pytania dotyczące celu i sensu takich akcji. PFRON poczuł się zobligowany do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji publikując oświadczenie, które przedstawiamy poniżej.  Treść i wymowa pisma PFRON zainspirowała nas do wyobrażenia sobie tego wyjaśnienia wymyślonego i napisanego przez nas z perspektywy instytucji przyjaznej pracodawcom i przedsiębiorcom. Na fali utopijnego marzenia napisaliśmy własną, całkowicie hipotetyczną wersję stanowiska PFRON pisanego z perspektywy instytucji kierującej się nie tylko literą prawa (zresztą bardzo restrykcyjnego) lecz inspirowaną szerszą kategorią dobra publicznego.


Pismo opublikowane przez PFRON

                                                                         PFRON z dnia 14-02-2018

Weryfikacja przesłanek ustawowych do otrzymania dofinansowania – obowiązkiem PFRON

Szanowni Państwo,

z uwagi na pojawiające się pytania, związane z prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów, korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz wyjaśnia, iż zobligowany jest do badania spełniania przez beneficjentów pomocy przesłanek, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) w celu właściwego gospodarowania środkami publicznymi.

Należy przy tym przypomnieć, iż warunki umożliwiające otrzymanie środków zostały wymienione w art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji (…) i są to m.in.: brak zobowiązań wobec Funduszu w kwocie powyżej 100 zł, wynagrodzenia wypłacone (w formie bezgotówkowej) pracownikom przed dniem złożenia wniosku o wypłatę, zatrudnienie ON w podmiotach zatrudniających powyżej 25 osób na poziomie co najmniej 6%, spełnienie warunku efektu zachęty, posiadanie dobrej sytuacji ekonomicznej, terminowe i w pełnej wysokości (z możliwym maksymalnym opóźnieniem 14 – dniowym) regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne.

PFRON zgromadzone środki publiczne może wypłacić wnioskodawcom jedynie w sytuacji spełniania wszystkich ustawowych przesłanek do otrzymania pomocy w formie dofinansowania. W związku z powyższym Fundusz, prowadząc czynności sprawdzające wobec beneficjentów pod kątem m.in. opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypełnia nałożony ustawą o rehabilitacji (…) Obowiązek, mający na celu kierowanie pomocy do beneficjentów, uprawnionych do jej otrzymania.”


Nasza (wymyślona) wersja tego pisma

                                                                                                                                                               PFRON z dnia 14 – 02-2018

Ochrona miejsc pracy osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków publicznych – obowiązkiem PFRON

Szanowni Państwo

Z uwagi na pojawiające się pytania związane z prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz wyjaśnia, iż jest ustawowo zobligowany do ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych poprzez analizę zagrożeń dla zatrudniania osób niepełnosprawnych mogących się pojawić w przedsiębiorstwach zatrudniających te osoby.

Należy przypomnieć, że promowanie i wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest priorytetem polityki społecznej państwa i PFRON jako instytucja wspierająca zatrudnienie osób niepełnosprawnych ma obowiązek przeprowadzać prewencyjną analizę sytuacji zwłaszcza w przedsiębiorstwach zatrudniających znaczną liczbę najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych. Pragniemy zapewnić, że głównym i zasadniczym celem tej kontroli jest uzyskanie wiedzy czy w kontrolowanych przedsiębiorstwach nie występuje potrzeba dodatkowego wsparcia pracodawcy, który jest zagrożony znalezieniem się w sytuacji w której uratowanie istniejących miejsc pracy będzie o wiele bardziej kosztowne niż interwencja prewencyjna zapoczątkowana przez nasze służby kontrolne. Celem tych kontroli jest analiza, która ma na celu zapobiec utracie środków publicznych wydatkowanych na wsparcie istniejących miejsca pracy. PFRON podjęte działania opiera na przekonaniu, że ochrona istniejących miejsc pracy jest o wiele mniej kosztowna niż stworzenie nowych miejsc pracy w miejsce tych, które zlikwidowane zostaną w wyniku ewentualnej upadłości przedsiębiorstwa pracodawcy osób niepełnosprawnych

PFRON zgromadzone środki publiczne chce chronić także w drodze wspierania tych przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, które nie z własnej winy znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie krótkookresowo z własnych środków regulować zobowiązań budżetowych co mogłoby zakończyć się koniecznością zwrotu otrzymanych z PFRON dofinansowań a w konsekwencji upadłością przedsiębiorstwa pracodawcy osób niepełnosprawnych. W związku z narastającymi ostatnio przypadkami niezdolności do regulowania zobowiązań budżetowych przez pracodawców osób niepełnosprawnych PFRON rozpoczął prowadzenie czynności sprawdzających wobec beneficjentów korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników w celu zaoferowania tym przedsiębiorstwom pomocy (sic) chroniącej miejsca pracy osób niepełnosprawnych w następujących formach:

  • skrócenia z 25 do 7 dni terminu wpłacenia dofinansowania do wynagrodzeń
  • jednorazowej rezygnacji z wymogu wypłacenia wynagrodzeń pracownikom jako warunku złożenia wniosku o wypłatę dofinansowań
  • rezygnacji z decyzji o zwrocie otrzymanego dofinansowania w przypadku gdy pracodawca nie z własnej winy spóźnił się z opłatą należności na ZUS lub US. Rezygnacja z tej sankcji zostanie bezwarunkowo zaproponowana zakładom zatrudniającym powyżej 50 osób niepełnosprawnych.

Wszystkich zaniepokojonych prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów SOD pragniemy zapewnić, że ochrona zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez odstąpienie od rażących i zagrażających istnieniu miejsc pracy tej grupy obywateli sankcji i kar jest nowym i niezmiernie ważnym elementem funkcjonowania PFRON pod rządami nowego kierownictwa Funduszu.

 

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...