PFRON: 4,6 mld zł budżetu na 2016 r. – nieco więcej niż w roku ubiegłym

gotowka-1Znany jest już tegoroczny plan budżetowy PFRON. Przychody Funduszu mają wynieść 4,618 mld złotych, wydatki zaś 4,842 mld złotych. Najwięcej pieniędzy (62% całości budżetu) przeznaczone zostanie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – ponad 3,02 mld złotych.

 

Przychody

Zestawiając tegoroczny plan budżetowy PFRON z planem za rok poprzedni można zauważyć, że zarówno planowane wydatki, jak i przychody Funduszu nie zmieniły się diametralnie. Największą część przychodów stanowiły i stanowią „Składki i opłaty”, czyli tzw. kary przedsiębiorców na PFRON. Szacuje się, że kwota z kar wzrośnie w tym roku o  26 mln złotych i wyniesie 3,648 mld zł. Dotacje z budżetu państwa – analogicznie jak w roku ubiegłym – wyniosą natomiast 745,360 mln zł.

Lp. Plany budżetowe PFRON (w układzie memoriałowym)
Plan na 2015 r. Plan na 2016 r. Różnica
w tys. zł w tys. zł w tys. zł
I Stan funduszu na początek roku, w tym: 294 760 294 248 -512
1 Środki pieniężne 301 954 340 016 +38 062
2 Należności, w tym: 837 612 830 553 -7 059
2.1 – należności z tytułu wpłat obowiązkowych 610 000 550 000 -60 000
2.2 – należności z tytułu udzielonych pożyczek 5 380 3 346 -2 034
3 Zobowiązania, z tego: -62 772 58 346
3.1 pozostałe -62 772 58 346
II Przychody 4 584 719 4 618 558 +33 839
1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: 745 360 745 360 0
1.1 – dla państwowego funduszu celowego 745 360 745 360 0
1.1.1 – zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych  – art. 46a ust. 1 pkt 2 30 000 28 500 -1 500
1.1.2 – dofinansowanie  do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – art. 46a ust. 1 pkt 1 715 360 716 860 +1 500
2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 46 900  –
3 Składki i opłaty 3 622 369 3 648 380 +26 011
4 Przelewy redystrybucyjne 1 331 2 155 +824
5 Pozostałe przychody 168 759 222 663 +53 904
5.1 w tym: odsetki 16 785 52 280 +35 495
III Koszty realizacji zadań 4 808 947 4 842 786 +33 839
1 Dotacje na realizację zadań bieżących 3 429 882 3 427 004 -2 878
1.1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 128 177
1.1.1 – środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 120 977
1.1.2 – środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE 7 200
1.2 dotacje dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych 3 301 705
1.2.1 – środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 3 301 705
2 Transfery na rzecz ludności, z tego na: 4 716 6 282 +1 566
2.1 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000 2 500 +1 500
2.2 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 716 3 782 +66
3 Środki z Unii Europejskiej 40 800 47 338 +6 538
4 Koszty własne 336 247 335 271 -976
4.1 wynagrodzenia,  z tego: 53 482 58 710 +5 228
4.1.1 – osobowe 52 282 57 510 +5 228
4.1.2 – bezosobowe 1 200 1 200 0
4.2 składki na ubezpieczenia społeczne 9 392 11 092 +1 700
4.3 składki na Fundusz Pracy 1 311 1 543 +232
4.4 zakup usług, w tym: 47 189 47 338 +149
4.4.1 –  remonty 1 616
4.5 pozostałe, z tego: 29 873 36 589 +6 716
4.5.1 – amortyzacja (umorzenia) 20 990 25 442 +4 452
4.5.2 – inne 8 883 11 147 +2 264
4.6 – odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz  innych należności 195 000 179 999 -15 001
5 Koszty inwestycyjne, w tym: 115 183 150 200 +35 017
5.1 – dotacje inwestycyjne 52 550 104 300 +51 750
5.1.1 -dla sektora finansów publicznych 47 350
5.1.2 -dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych 5 200
6 Przelewy redystrybucyjne, z tego dla : 880 400 922 379 +41 979
6.1 – samorządów wojewódzkich na realizację zadań 146 341 146 341 0
6.2 – samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 3 659 3 659 0
6.3 – samorządów powiatowych na realizację zadań 712 585 753 540 +40 955
6.4 – samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 17 815 18 839 +1 024
7 Zwrot dotacji wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem  lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 719 1 650 -69
IV Stan funduszu na koniec roku (I + II – III)*, w tym: 133 165 115 920 -17 245
1 Środki pieniężne 172 001 198 428 +26 427
2 Należności, w tym: 808 710 813 041 +4 331
2.1 – należności z tytułu wpłat obowiązkowych 610 000 530 000 -80 000
2.2 – należności z tytułu udzielonych pożyczek 5 637 3 302 -2 335
3 Zobowiązania, z tego: -68 813 55 132
3.1 pozostałe: -68 813 55 132

Wydatki

Z analizy planów budżetowych PFRON za lata 2015 i 2016 wynika, że planowane wydatki Funduszu nie różnią się od siebie w sposób znaczący. Kwota przeznaczona na „Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy” zwiększyła się rok do roku o 33,84 mln zł, czyli 0,7%. Największy wpływ na tę różnicę miała pozycja I.7, tj. „Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej”, a także pozycja I.12 „Przelewy redystrybucyjne”. Najwięcej w tym roku – podobnie zresztą jak w ubiegłym roku – Fundusz planuje przeznaczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (3,02 mln zł).

Sam PFRON wyda na własne cele 335,271 mln zł, czyli o 976 tys. zł mniej niż roku ubiegłym. 58,71 mln zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, 47,33 mln zł na zakup usług, a 150 mln zł ma trafić na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Lp. Plany budżetowe PFRON Plan na 2015 r.  Plan na 2016 r. Różnica
w tys. zł w tys. zł w tys. zł
I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4 808 947 4 842 786 +33 839
1 Realizacja działań wyrównujących  różnice między regionami – art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 40 000 49 500 +9 500
2 Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej – art. 47 ust. 1 pkt 2 48 000
3 Dofinansowanie  do wynagrodzeń  pracowników niepełnosprawnych – art. 26a 3 020 000 3 020 000 0
4 Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – art. 47 ust. 2 60 000 57 000 -3 000
5 Finansowanie w części lub całości  badań, ekspertyz i analiz –  art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b 2 500 3 220 +720
6 Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b 3 3 0
7 Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej – art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a 74 419 116 481 +42 062
8 Dofinansowanie  oprocentowania  kredytów bankowych – art. 32 ust. 1 pkt 1 3 000 2 500 -500
9 Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych  i administracyjnych  – art. 32 ust. 1 pkt 2 7 000 10 000 +3 000
10 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne – art. 25a 94 610 97 600 +2 990
11 Zadania zlecane  – art. 36 173 700 175 000 +1 300
12 Przelewy redystrybucyjne  wymienione w części B pkt III ppkt 6 880 400 922 379 +41 979
13 Wydatki bieżące (własne), z tego: 336 247 335 271 -976
13.1 – wynagrodzenia  osobowe 52 282 57 510 +5 228
13.2 – wynagrodzenia  bezosobowe 1 200 1 200 0
13.3 – składki na ubezpieczenia społeczne 9 392 11 092 +1 700
13.4 – składki na Fundusz Pracy 1 311 1 543 +232
13.5 – zakup usług, w tym: 47 189 47 338 +149
13.5.1 – remonty 1 616
13.6 – pozostałe, z tego: 29 873 36 589 +6 716
13.6.1 – amortyzacja (umorzenia) 20 990 25 442 +4 452
13.6.2 – inne 8 883 11 147 +2 264
13.7 – odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności 195 000 179 999 -15 001
14 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 716 3 782 +66
15 Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) 62 633 45 900 -16 733
16 Zwrot dotacji wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem  lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 719 1 650 -69
17 Dofinansowanie  kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania  się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) – art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. c 1 000 2 500 +1 500

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...