Od 0 do 0,19% – tylko tyle samorządy województw przeznaczają w swoich budżetach
na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców

money-256306_1280Województwa pomorskie i opolskie na wsparcie osób z niepełnosprawnością nie wydają ani złotówki z własnego budżetu. Najwięcej środków przeznacza Dolnośląskie – w tym roku prawie 4 mln zł. Za dwa tygodnie odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy m.in. radnych sejmików wojewódzkich. Dlatego sprawdzamy, w jakim stopniu obecne samorządy województw wspierają niepełnosprawnych mieszkańców i na co konkretnie wydają pieniądze. Pokazujemy też, do których regionów płynie najwięcej pieniędzy z PFRON-u.

Co roku województwa dostają pieniądze z PFRON-u, żeby mogły spełnić swoje ustawowe zadania wobec osób niepełnosprawnych. Dodatkowo samorządy wojewódzkie mogą przeznaczyć środki z własnego budżetu.

Ustawowe zadania województw

Ustawa O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązuje samorządy wojewódzkie do dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych; dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej oraz zlecania organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo województwa mogą uczestniczyć w nieobowiązkowym programie wyrównywania różnic miedzy regionami, w obszarze A – doposażeniu obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny.

Zadania te realizują dzięki pieniądzom z PFRON-u. Kwota przyznana poszczególnemu województwu zależy m.in. od liczby osób z niepełnosprawnością oraz stopy bezrobocia i jest obliczana według skomplikowanego algorytmu. Najwyższe sumy płyną do województw: śląskiego (w tym roku – 17,1 mln zł), wielkopolskiego (15,5 mln zł) i mazowieckiego (13,2 mln zł). W przedziale 10-12 mln zł znalazły się Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie i Podkarpackie. Najmniej otrzymały Lubuskie (3,6 mln zł) oraz Podlaskie (3,8 mln zł).

Środki z PFRON-u a środki z budżetu województw

Wykres - wydatki wojewodztw na jedną osobę niepełnosprawną

Źródło: opracowanie własne

Większość województw nie ogranicza się jedynie do dotacji z PFRON-u i uwzględnia w budżecie własne środki na wspomaganie osób z niepełnosprawnością. Marszałkowie mają szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o cele, na które można przeznaczać pieniądze i nie ma tu ograniczeń, jak w przypadku środków PFRON-u. Wydatki dopasowuje się do specyficznych potrzeb w każdym województwie. Oto porównanie wydatków na jedną osobę z niepełnosprawnością realizowanych przez samorządy województw z dofinansowania PFRON-u i ze środków własnych.

Jak pokazują dane, średnie kwoty przeznaczane na jedną osobę z niepełnosprawnością ze środków PFRON-u w latach 2012-2014 wahają się w przedziale od 17,20 zł (Lubuskie) do 38,92 zł (Opolskie). To ponad dwukrotne przebicie.

Dysproporcje w przeznaczaniu środków własnych są jeszcze większe. Województwa pomorskie i opolskie z własnych budżetów od 2012 r. nie przeznaczyły ani złotówki, województwo mazowieckie – 0,20 zł na osobę, lubuskie – 0,27 zł, natomiast województwo dolnośląskie – 8,90 zł. Z danych wynika więc, że województwo dolnośląskie wydało na jedną osobę z niepełnosprawnością ponad 44 razy więcej niż województwo mazowieckie.

Wysoki wynik jeśli chodzi o średnie wydatki budżetowe na osobę z niepełnosprawnością odnotowuje też Zachodniopomorskie – 6,43 zł. Kwoty dla kolejnych województw są już znacznie niższe i wahają się w przedziale od 0 do 3,3 zł (Wielkopolskie).

Warto zauważyć, że generalnie niskie wydatki na jedną osobę z niepełnosprawnością przypadają na te województwa, które są najbardziej zadłużone. Wg rankingu miesięcznika „Wspólnota” do najbardziej zadłużonych województw należą mazowieckie, łódzkie, opolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie.

Nawet jeżeli zsumujemy wszystkie środki, jakimi dysponuje marszałek województwa – i środki własne, i te z PFRON-u – a następnie wyliczymy z nich średnią, różnice nadal będą ogromne. Według tak liczonych danych, najwięcej na jedną osobę z niepełnosprawnością wydają samorządy wojewódzkie w Rzeszowie – 39,93 zł, w Opolu – 38,92 zł, w Toruniu – 36,48 zł. Najmniej środków przeznaczają województwa pomorskie – 21,41 zł, mazowieckie – 21,40 zł, lubuskie – 17,48 zł.

Tendencje w wydawaniu pieniędzy przez województwa

Co ciekawe, wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców jest względnie stała w kolejnych latach. Opolskie i Pomorskie konsekwentnie od 2012 r. na ten cel nie przeznaczają ani grosza. Natomiast Dolnośląskie co roku dysponuje sumą 2,6–3,9 mln zł; Lubelskie przeznacza 437,8–539,3 tys. zł, Łódzkie – 511,4–587 tys. zł, a Małopolskie – 645,2–994,8 tys. zł.

Niewiele samorządów znacząco zwiększyło lub zmniejszyło wysokość środków W województwie kujawsko-pomorskim wydatki w 2014 r. potroiły się w porównaniu z 2012 r. Za to w województwie śląskim wydatki spadły z ponad półtora miliona w 2012 r. do siedmiuset tysięcy w 2014 r., a w Lubuskiem – ze 121,7 tys. w 2012 r. do… 0 zł w roku bieżącym.

Należy jednak zauważyć, iż mimo że samorządy wojewódzkie przeznaczają sześcio- i siedmiocyfrowe sumy na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wydatki te nigdy nie przekraczają 1% budżetu województwa.

Wykres wydatki wojewodztw na osoby niepełnosprawne ogołem

Źródło: opracowanie własne

Najbardziej i najmniej popularne zadania finansowane ze środków własnych

Najpopularniejsze zadania finansowane przez województwa ze środków własnych to: dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (11 województw), rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa (9 województw) oraz różnego rodzaju imprezy, szkolenia i konferencje (7 województw). Najmniejszą popularnością cieszy się likwidacja barier architektonicznych (2 województwa) i stypendia dla niepełnosprawnych uczniów tylko (1 województwo).

Jak widać, pomoc kierowana do osób z niepełnosprawnością jest zróżnicowana, nie ogranicza się jedynie do zadań określonych ustawą.

Zadania finansowane przez samorządy województw ze środków własnych

województwo/zadania finansowane ze środków własnych

likwidacja barier architektonicznych dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej rehabilitacja zdrowotna, zawodowa i społeczna stypendia dla niepełnosprawnych uczniów pikniki, konferencje, szkolenia, imprezy sportowe działalność wydawnicza, informacyjna, kulturalna projekty dłuższe niż jeden rok
Dolnośląskie TAK TAK TAK TAK
Kujawsko-Pomorskie TAK TAK TAK TAK TAK
Lubelskie TAK TAK
Lubuskie TAK TAK TAK
Łódzkie TAK TAK TAK TAK
Małopolskie TAK TAK TAK
Mazowieckie TAK TAK TAK
Opolskie
Podkarpackie TAK TAK TAK
Podlaskie TAK TAK TAK
Pomorskie
Śląskie TAK TAK
Świętokrzyskie TAK TAK
Warmińsko-Mazurskie TAK
Wielkopolskie TAK TAK TAK TAK TAK
Zachodniopomorskie TAK TAK

Źródło: opracowanie własne

Ponad połowa samorządów wojewódzkich planuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych na dłużej niż rok. To pozytywna informacja, ponieważ wskazuje na pewien przejaw planowania długofalowego.

Urszula Trybuś

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...