Nowe programy PFRON – etap konsultacji

wykres25 października PFRON rozpoczął konsultacje dotyczące założeń trzech nowych programów realizowanych ze środków Funduszu: „ABSOLWENT”, „PRACA – INTEGRACJA” oraz „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Programy realizowane będą na terenie całej Polski. Uwagi do nich można zgłaszać do 13 października.

Realizacji programów przyświeca piękny cel – wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Patrząc na cele szczegółowe poszczególnych programów oraz biorąc pod uwagę chociażby poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, można jednak dojść do wniosku, że ich realizacja będzie stanowić zaledwie kroplę w morzu potrzeb.

Pilotażowy program „ABSOLWENT”

Celem programu „ABSOLWENT” jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie. Do szczegółowych celów programu należą (w każdym roku jego realizacji):

 1. zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej dla 1000 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu;
 2. wzrost kwalifikacji zawodowych 800 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu;
 3. zatrudnienie lub samozatrudnienie 400 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu.

Cele programu – jak podkreśla Fundusz – mają być realizowane poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Przewidziane w ramach programu formy wsparcia mają pozwolić również na uzyskanie doświadczenia zawodowego prowadzącego do zatrudnienia z wykorzystaniem istniejących instrumentów i narzędzi wsparcia realizowanych i finansowanych przez WUP, PUP i PCPR, wzbogaconych o nowe innowacyjne działania.

Pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”

Adresatami programu „PRACA – INTEGRACJA” są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszający gotowość do zatrudnienia. Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Do szczegółowych celów należą natomiast (w każdym roku jego realizacji):

 1. wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pracowniczych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 1000 adresatów programu;
 2. zniwelowanie barier funkcjonalnych i technicznych, a także wsparcie mobilności osób niepełnosprawnych, umożliwiające podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 500 adresatów programu;
 3. podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 1000 adresatów programu;

a także:

 1. wzrost wskaźnika udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników zatrudnionych u pracodawców, będących uczestnikami programu;
 2. wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych u pracodawców, będących uczestnikami programu;
 3. budowanie pozytywnego wizerunku pracowników będących osobami niepełnosprawnymi poprzez promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE”

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” adresowany jest do organów i instytucji, wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzących działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli. Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Celami szczegółowymi są zaś (w każdym roku realizacji programu):

 1. wypracowanie lub wzmocnienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 2500 osób niepełnosprawnych;
 2. podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 2500 osób niepełnosprawnych;
 3. zainicjowanie lub wsparcie działań prowadzonych na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.

PFRON po raz pierwszy będzie monitorował efekty programów

Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON, będąc u progu swojej kadencji słusznie zauważył, iż efekty programów, które do tej pory prowadził Fundusz, w ogóle nie były monitorowanie, co zapowiedział zmienić. Słowa dotrzymał – nowe programy zakładają monitorowanie ich realizacji oraz okresową i końcową ewaluację (zobacz także: Ewaluacja narzędziem badania efektywności polityk publicznych). Na ewaluację PFRON planuje przeznaczyć rocznie nie więcej niż 1% środków zaplanowanych na realizację poszczególnych programów w danym roku. Za jej przeprowadzenie odpowiedzialne będzie Biuro Funduszu (centrala).

Iza Rutkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...