Lista beneficjentów SOD-u – zestawienia zbiorcze

sodirPublikujemy kolejną część analiz dotyczących dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. W poprzedniej części opublikowaliśmy zestawienie 100 największych beneficjentów SODiR (zobacz: Lista 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku). Obecnie przedstawiamy zestawienia dotyczące wszystkich pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w 2015 roku.

Przygotowane zestawienia statystyczne pokazują skalę i jakość zjawiska wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Mamy nadzieję, że przygotowane zestawienia pomogą naszym czytelnikom poznać bliżej specyfikę systemu SODiR oraz relacje wsparcia uzyskiwanego przez różne grupy pracodawców na różne grupy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jak pokazuje pierwszy komentarz do Listy 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku – jest wiele mitów i fałszywych poglądów na ten temat, odbiegających od rzeczywistego obrazu sytuacji.

Dofinansowanie SOD za rok 2015 według typu pracodawcy
Typ pracodawcy Liczba firm Liczba wszystkich pracowników w etatach Liczba pracowników niepełnosprawnych w etatach Kwota dofinansowania (SOD z PFRON) w zł Dofinansowanie na 1 osobę niepełnosprawną miesięcznie w zł
Rynek Otwarty 29 803 729 486 136 361 1 302 933 993,15 796,25
Zakłady Pracy Chronionej 1 198 164 251 129 903 1 590 983 488,62 1 020,62
Razem 31 001 893 737 266 264 2 893 917 481,77 905,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON

 

Dofinansowanie SOD za rok 2015 według wielkości zatrudnienia
Wielkość zatrudnienia Liczba firm Liczba pracowników niepełnosprawnych w etatach Kwota dofinansowania (SOD z PFRON) w zł Dofinansowanie na 1 osobę niepełnosprawną miesięcznie w zł
< 25 etatów 24 394 41 472 429 417 323,47 862,86
>= 25 etatów 6 607 224 791 2 464 500 158,30 913,62
Razem 31 001 266 264 2 893 917 481,77 905,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON

 

Zatrudnienie w 2015 r. według typu pracodawcy
Typ pracodawcy Liczba firm Zatrudnienie w etatach
Liczba wszystkich pracowników Średnie zatrudnienie przypadające na jedną firmę Liczba pracowników niepełnosprawnych Średnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednej firmie
Rynek Otwarty 29 803 729 486 24 136 361 5
Zakłady Pracy Chronionej 1 198 164 251 137 129 903 108

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON

 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w firmach różnej wielkości
Wielkość zatrudnienia Liczba firm W etatach
Liczba pracowników niepełnosprawnych Średnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednej firmie
od 1 do <50 27 519 71 488 3
od 50 do <250 2 987 91 807 31
od 250 do 500 303 37 429 124
od 501 do 1000 128 32 618 255
powyżej 1000 64 32 923 514

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON

 

Średnia liczba ON zgłoszonych do SOD za okres 12/2014 – 11/2015
Typ pracodawcy Stopnie niepełnosprawności Liczba ON ogółem
Znaczny Znaczny  grupy specjalne Umiarkowany Umiarkowany  grupy specjalne Lekki Lekki grupy specjalne
Zatrudnienie
Rynek Otwarty 6 190 4 271 48 836 15 888 33 640 5 015 113 840
Zakłady Pracy Chronionej 5 937 3 632 59 804 30 324 23 080 7 203 129 980
Razem 20 030 154 852 68 938 243 820

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON ze spotkania w Sejmie 10-03-2016

 

Średnie dofinansowanie SOD na osobę w podziale na stopnie niepełnosprawności oraz występowanie schorzeń
Typ pracodawcy Stopnie niepełnosprawności
Znaczny Znaczny  grupy specjalne Umiarkowany Umiarkowany  grupy specjalne Lekki Lekki grupy specjalne
Kwota w zł
Rynek Otwarty 1 466,64 1 618,57 1 038,26 1 465,03 408,26 971,36
Zakłady Pracy Chronionej 1 436,53 1 600,11 986,70 1 423,20 406,10 930,60
Limit dofinansowania z PFRON (SOD) 1 800,00 2 400,00 1 125,00 1 725,00 450,00 1 050,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON ze spotkania w Sejmie 10-03-2016

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...