Czym jest PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.  PFRON działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Budżet Funduszu na 2014 r. wynosi 4,9 mld zł.

Środki gromadzone w PFRON-ie pochodzą z obowiązkowych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich firmie jest niższy niż 6%.

Pieniądze z PFRON-u przeznaczane są na dofinansowanie:

  • wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • przystosowania miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej,
  • projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
  • indywidualnych osób niepełnosprawnych (m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, likwidację barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, szkolenia i staże).

Z opłat na rzecz PFRON-u zwolnione są przedsiębiorstwa, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i prowadzą działalność wyłącznie na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, edukacji lub opieki oraz firmy będące w stanie likwidacji lub upadłości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...