Czy każdy pracodawca musi zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Każdy pracodawca zatrudniający ogółem powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ma obowiązek zatrudniać osoby niepełnosprawne w liczbie 6% ogółu zatrudnionych.

Wyjątki:
Zasada ta nie obowiązuje firm w upadłości i likwidacji oraz placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw i misji zagranicznych, podmiotów, których działalnością jest tylko rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli oraz jednostki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne mają wskaźnik obniżony do 2% i mogą dalej zmniejszyć jego wymiar, jeśli uczą/wychowują osoby niepełnosprawne.

Pozostali pracodawcy mogą zmniejszyć obowiązkowy wskaźnik również do 2%, o ile zatrudniają osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze schorzeniami: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie, głuchota i głuchoniemota, nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS, epilepsja, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miastenia, późne powikłania cukrzycy.

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...