Archiwa kategorii: BIBLIOTEKA

WHO: Osoba z niepełnosprawnością może pracować na każdym stanowisku

WHOPrawie wszystkie prace mogą być wykonywane przez osoby niepełnosprawne, a w odpowiednim środowisku większość z nich może być produktywna – takie wnioski płyną z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Praca i zatrudnianie”, którego polskie tłumaczenie właśnie się ukazało. Mimo to, na całym świecie (a w Polsce szczególnie), wśród osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia jest znacznie niższy niż w grupie osób sprawnych. Wynika to m.in. z braku dostępu do edukacji i rehabilitacji oraz sposobu postrzegania niepełnosprawności przez pracodawców. Czytaj dalej

Obsługa osób głuchoniemych w urzędach – jest wiele do poprawy

litera TOsoby posługujące się językiem migowym nie mają zagwarantowanego dostępu do usług publicznych na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Okazuje się, że po ponad dwóch latach obowiązywania ustawy o języku migowym, poziom realizacji jej przepisów w urzędach był bardzo niski. Podobne wnioski płyną z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej”. Czytaj dalej

WHO: Poprawa stanu zdrowia osób z niepełnosprawnością szansą na zatrudnienie

WHOLepszy stan zdrowia, poprzez poprawę dostępu osób z niepełnosprawnością do świadczeń zdrowotnych, jest kluczowym czynnikiem, który umożliwia ich uczestnictwo i pozytywne osiągnięcia w takich obszarach, jak m.in. zatrudnienie, edukacja czy życie publiczne – takie wnioski płyną z projektu Globalnego Planu Działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na rzecz niepełnosprawności na lata 2014-2021.
Diagnoza globalnej sytuacji osób z niepełnosprawnością w ocenie autorów planu nie wypadła korzystnie. Dlatego zaproponowali szereg rozwiązań, które mają ją poprawić. Czytaj dalej

Gminy na cenzurowanym

zjazdMimo że osoby niepełnosprawne z obszarów wiejskich uzyskują wsparcie finansowe na podobnym poziomie, jak ogół niepełnosprawnych w Polsce, gminy na terenach wiejskich nie wywiązują się w sposób wystarczający z zadań zleconych, na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Słaba działalność podstawowych samorządów nie stanowi wsparcia osób z niepełnosprawnością, lecz może być czynnikiem ich dalszego wykluczenia. Czytaj dalej

Coraz mniej osób niepełnosprawnych pracuje

rysunek regrasHistoria polskiego systemu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia chronionego osób niepełnosprawnych to nieustanne reformy i zmienność reguł, którym jednakże towarzyszył stały wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Na tym tle wyróżnia się ostatni okres, w którym następuje systematyczny spadek zatrudnienia chronionego. Na łamach kwartalnika „Niepełnosprawność” pisze o tym dr Marcin Garbat. Czytaj dalej

Wnikliwa fotografia: raport „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu”

Fot. archiwumZ zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w Polsce jest źle, o wiele gorzej niż w innych krajach. Raport autorstwa prof. Elżbiety Kryńskiej i Krzysztofa Patera stawia tę diagnozę w sposób jasny i bezdyskusyjny. Jednocześnie wskazuje drogi wyjścia: to szereg rekomendacji dla samorządów, rządu i ustawodawcy. Niektóre z nich to oczywiste tezy do tak oczekiwanej nowej ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Czytaj dalej