632, 27 zł miesięcznie na osobę

du ulgŚrednia wartość udzielanych ulg we wpłatach na PFRON wynosi 632,27 zł miesięcznie na jedną osobę ze znacznym i umiarkowanym stopniem, zatrudnioną w firmie udzielającej ulg. Kwota ta znacząco różni się od wyliczonej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która wg niej wynosi ponad 3 300 zł.
Od dłuższego czasu obserwujemy starcie Goliata z Dawidem: lobbyści (m. in. POPON) reprezentujący interes potężnych firm sektora sprzątająco-ochroniarskiego przeciw małym i średnim firmom z sektora usług bezpośrednich, wykonywanych przez najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne.

Bronią w tej walce nie są racjonalne argumenty i przesłanki społeczne, ale wyłącznie odpowiednio eksponowane dane, wartości, liczby, a konkretnie – pieniądze, które mają uzasadniać „zgubny wpływ” obecnego systemu udzielania ulg na kondycję Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas się z nimi zmierzyć i skonfrontować, opierając się na udostępnionych przez PFRON – podczas zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan spotkania z pracodawcami w dniu 13 marca 2015 r. – danych dotyczących ulg we wpłatach na Fundusz, w związku ze stosowaniem art. 22 ustawy o rehabilitacji (uśrednione dane PFRON z okresu styczeń-lipiec 2014 r.).

1. Firmy udzielające ulg we wpłatach na PFRON

wykres 1 do ulg

Jak wynika z powyższego wykresu, ulg w badanym okresie udzielało łącznie 539 firm, z czego 81 – to firmy duże (zatrudniające powyżej 250 osób) oraz 458 – to firmy małe i średnie, zatrudniające odpowiednio do 50 i do 250 osób.

2. Zatrudnienie w firmach udzielających ulg we wpłatach na PFRON

Wszystkie firmy udzielające ulg we wpłatach zatrudniały łącznie 88 330 osób, w tym 76 421 pracowników niepełnosprawnych:
– w 81 dużych firmach: 52 220 osób, w tym 45 264 osób niepełnosprawnych
– w 458 małych i średnich firmach: 36 110 osób, w tym 31 157 osób niepełnosprawnych

Wykres poniżej przedstawia strukturę zatrudnienia w tych firmach najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych z tzw. grup specjalnych, których wskaźnik zatrudnienia determinuje możliwość udzielania ulg oraz ilość zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których fundusz płac brutto (pomniejszony o należne składki na ubezpieczenie społeczne pracownika) uzależnia wysokość możliwej do udzielenia ulgi.
wykres popr

3. Wysokość ulg we wpłatach udzielonych przez firmy w okresie styczeń-lipiec 2014 r.

Ulgi we wpłatach na PFRON a zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Firmy  razem
liczba firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON  539
zatrudnienie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w etatach). Od funduszu ich płac zależy wysokość ulg 67 168
wartość udzielonych ulg w zł  297 278 769
miesięczna wartość udzielonych ulg w zł  42 468 396
miesięczna wartość ulgi w zł, przypadająca na 1 osobę ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  632,27

W 539 firmach udzielających ulg (wg uśrednionych danych ), zatrudnionych było 67 168 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których fundusz płac (i wskaźnik zatrudnienia) pozwolił na udzielenie ulg w łącznej wysokości 297 278 769 zł, tj. 42 468 396 zł miesięcznie. Zatem wartość ulgi przypadającej średnio na jedną osobę to 632,27 zł, a nie – jak prezentuje POPON, który chce z obecnego systemu ulg stworzyć zagrożenie dla wszystkich pracodawców korzystających z SOD – ponad 3.300 zł

Wykres poniżej przedstawia „rozkład sił” na duże oraz małe i średnie firmy:
wielkosc ulg na 1 osobe

Jaki jest zatem udział firm małych i średnich w „rynku ulg”, który jest miejscem tak poważnych nacisków potężnych firm? Przedstawia to wykres poniżej:
ulgi sredniomiesieczne

Wyraźnie mniejszy. Dlatego staje się jasne, że to nie konieczność zwiększenia wpływów na PFRON jest powodem, dla którego orędownicy zmian art. 22 dążą do obniżeniu udzielania ulg do wysokości 30% wartości wystawianej kontrahentowi faktury.

Wysokość ulg udzielanych przez duże firmy pozostanie na tym samym, dotychczasowym (czytaj: nie zmniejszonym) poziomie – potwierdza to wypowiedź Pani Moniki Tykarskiej – Wiceprezes POPON, która na spotkaniu w dniu 13 marca charakteryzując członków POPON powiedziała (cyt.): „większość firm mówiła, że udziela takiej ulgi na poziomie 30%”.

Zatem zabieg obniżenia udzielania ulg do 30% faktury nie zwiększy w ich przypadku wpływów do PFRON.

Zamysł proponowanych zmian jest inny – z rynku ulg zniknąć mają konkurencyjne obecnie małe i średnie firmy zatrudniające 31.157 osób niepełnosprawnych, w tym 13 846 z tzw. grup specjalnych, które dziś – przy niższej miesięcznej wartości ulg przypadającej na 1 osobę niepełnosprawną ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności udzielają ulg w wysokości 60-80% wartości faktury.

Monika Kwiecińska

 

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...