Miesięczne archiwum: Luty 2017

Powstaną dwa systemy orzekania o niepełnosprawności?

CROSSROAD2 lutego Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, którego pracami pokieruje Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Jednocześnie trwają prace nad uruchomieniem finansowanego ze środków unijnych projektu dotyczącego nowego systemu orzekania, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Fiszka projektowa została już zaakceptowana przez komitet monitorujący.

Zarówno Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności, jak i projekt realizowany w ramach programu POWER mają analogiczne cele – dokonanie oceny stanu orzecznictwa oraz opracowanie założeń i projektu ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. W tej sytuacji nasuwa się pytanie – czy powstaną dwa systemy orzekania o niepełnosprawności? Pewną niedorzecznością jest przy tym fakt, że Międzyresortowy Zespół będzie miał na realizację swoich celów 12 miesięcy, prace w ramach projektu POWER potrwają natomiast 2 lata.

Czytaj dalej

Skutki wprowadzenia nowych zasad kart parkingowych

miejsce-parkingoweNasza redakcja jest otwarta na poszerzanie grona redakcyjnego i nawiązywanie współpracy z osobami chcącymi publikować swoje teksty na łamach WatchDogPfron. W ubiegłym tygodniu publikowaliśmy artykuł Lecha Stefańczuka pt. „PFRON – święty Mikołaj po liftingu”, dziś natomiast publikujemy debiutancki tekst Wiesława Rogalskiego. Wyrażone w nim tezy są osobistymi poglądami i opiniami autora.

Czytaj dalej

Lista dowodów na dysfunkcję systemu rehabilitacji zawodowej

Image1Publikujemy poniżej drugą część udostępnionego Państwu w poprzednim wydaniu WatchDogPfron Pisma SON „Podkarpacie” do Pana Prezesa Roberta Kwiatkowskiego. Jak wynika z nazwy  tego dokumentu, zawiera on „zestawienie ustawowych wsparć i działań ZPChr i obecnych płatników PFRON z rynku otwartego na rzecz zatrudnionych osób niepełnosprawnych na tym samym w pełni konkurencyjnym rynku pracy”.

To interesujące dla jednych, a bulwersujące dla innych zestawienie wiele mówi o funkcjonującym obecnie systemie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Warto by politycy społeczni, parlamentarzyści, organizacje pracodawców i organizacje pozarządowe, a także sami niepełnosprawni pochylili się nad nim zwłaszcza w kontekście zapowiedzianych prac nad reformą systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Dla nas ten dokument jest przede wszystkim dowodem na to, jak wielokrotne nowelizowanie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wypaczyło jej pierwotne, systemowe założenia. Nowelizacje te były robione naprędce, często bez konsultacji społecznych, bez rzetelnego wyliczenia ich skutków, bez zrozumienia, że zmiany  jednego przepisu rodzą często wbrew intencjom ustawodawcy negatywne konsekwencje społeczne, sprzeczne z założeniami polityki społecznej jako takiej.

Czytaj dalej

Dwa różne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Policji?

policja4Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi obecnie rozmowy z Policją mające na celu zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnoprawnych w administracji i służbie publicznej. Współpraca Funduszu z Policją przed laty nie przyniosła jednak zadowalających  rezultatów, o czym pisaliśmy niedawno na łamach WatchDogPfron  (zobacz: Współpraca PFRON-u z Policją przed laty okazała się porażką. Czy czeka nas powtórka z historii?). Po zakończeniu programów większość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach zawartego między Policją a PFRON-em porozumienia straciło pracę. W związku z tym postanowiliśmy zwrócić się do Policji z pytaniem, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się dynamika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zapytaliśmy także, ile osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zatrudnia obecnie Policja oraz czy w najbliższym czasie przewiduje zwiększenie stanu zatrudnienia takich osób. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że na przestrzeni ostatnich  lat miały miejsce spore wahania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Policji.

Najbardziej zadziwiający jest jednak fakt, że Policja podaje dwa różne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z zamieszczonego poniższego pisma wynika bowiem, że Policja osiąga wymagany w ustawie o rehabilitacji wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – takie osoby stanowią obecnie 6,78% ogółu jej pracowników. Otwierając natomiast jakiekolwiek ogłoszenie Policji o naborze, w każdym z nich można znaleźć dopisek: „W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%”. W tej sytuacji rodzi się pytanie: skąd wynika taka rozbieżność informacji?

Czytaj dalej

Trzeba zachęcić osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy – apel Stowarzyszenia „Podkarpacie” do Prezesa PFRON

list1-150x150Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wystosowało list do Roberta Kwiatkowskiego, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczący zachęt dla osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy w firmach pełniących na ich rzecz funkcje społeczne, gwarantujące im pracę w przyjaznych i bezpiecznych warunkach.

Stowarzyszenie zwraca w nim uwagę na szereg czynników będących przyczyną niechęci osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia. Wymienia wśród nich m.in. tzw. pułapkę rentową czy niezrozumienie ze strony potencjalnych współpracowników z rynku otwartego zazdrosnych o przywileje dotyczące czasu pracy i pobieranie renty. Zdaniem SON „Podkarpacie” czynniki te odpychają osoby niepełnosprawne od rynku pracy, w związku z czym zwraca się ono z prośbą o opracowanie przez PFRON algorytmu z wykazem, ile tracą osoby niepełnosprawne nie podejmując pracy i ile mogą zyskać podejmując pracę w przyjaznym i bezpiecznym środowisku pracy.

Stowarzyszenie zauważa ponadto, że zakłady pracy chronionej, zapewniające osobom niepełnosprawnym dobre warunki pracy, powinny być szczególnie wspierane przez Fundusz i państwo. PFRON tymczasem największe wsparcie kieruje do firm z otwartego rynku, podczas gdy firmy z rynku chronionego są znacząco dyskryminowane, co przekłada się utratę miejsc pracy przez najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne.

Poniżej, za zgodą SON „Podkarpacie”, publikujemy całą treść listu do Prezesa PFRON.

Czytaj dalej

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Europie skandalicznie niski

ke2Osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na równych zasadach z innymi osobami. Dyskryminacji w zatrudnieniu zakazuje m.in. europejska dyrektywa o równości zatrudnienia. Mimo to – jak zauważa Komisja Europejska w raporcie dotyczącym działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych – dostęp do rynku pracy wciąż pozostaje jednym z głównych wyzwań dla osób niepełnosprawnych. Wskaźnik ich zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej wynosi średnio 48,7%, podczas gdy w przypadku osób pełnosprawnych wskaźnik ten wynosi 72,5%. Raport niestety nie zawiera danych odnośnie stanu zatrudnienia w poszczególnych krajach unijnych, jednak – jak wiadomo – w Polsce aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest na znacznie gorszym poziomie niż w większości krajów Europy. Wskaźnik zatrudnienia takich osób jest u nas ponad dwukrotnie niższy niż średnia unijna i wynosi zaledwie 23,7%.

Czytaj dalej