Miesięczne archiwum: Listopad 2016

Subwencja płacowa: zamiast efektu zachęty jest efekt zniechęty

kobieta1

Ewa Brożyna

kobieta2

Anna Pałecka-Błaszczyk

Zwrot dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest w ostatnim czasie gorącym tematem, który szczególnie interesuje naszych czytelników, w tym przedsiębiorców. Wiadomo, że do tak drastycznej sytuacji doprowadziły i doprowadzają przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmienione w okresie rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jakie są powody zwrotu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Jak ten problem można byłoby rozwiązać? Jak powinny być skonstruowane przepisy w tym zakresie? Czy wprowadzona podczas ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji możliwość jednorazowego rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania wynagrodzeń jest tylko tymczasowym rozwiązaniem problemu?

O tych i innych sprawach rozmawiamy z paniami: Ewą Brożyną, prawnikiem i Anną Pałecką-Błaszczyk, radcą prawnym, które prowadząc firmę ONLEX w Warszawie świadczą usługi prawne i szkoleniowe pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne[1].

Czytaj dalej

Zmienna opinia BON: najpierw sankcji nie ma, potem jednak są, czyli chaos interpretacyjny

sankcjeZ nowego stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) wynika, że za niewystawienie kontrahentom informacji o udzielonych ulgach pracodawcy grozi kara finansowa. Wcześniej BON utrzymywał, że niewystawienie wszystkim klientom druków INF-U nie jest sankcjonowane.

Dochodząc do wniosku, że brak wystawienia informacji o uldze będzie obarczony karą, Biuro podzieliło stanowisko Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaistniały chaos interpretacyjny wprawia w konsternację pracodawców.

Czytaj dalej

Program +500 tysięcy Prezesa PFRON

500Prezes PFRON-u zapowiedział w kilku wywiadach i wypowiedziach, że w ciągu najbliższych 10 lat Fundusz zamierza stworzyć, lub prowadzić działania na rzecz stworzenia, nowych 500 tysięcy miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

W pełni popieramy ten pomysł.

Naszym zdaniem wskaźnik zatrudnienia tej grupy obywateli jest skandalicznie niski i nadszedł czas, aby ktoś poważnie zajął się tym problemem. Dotychczas bowiem władze wiele obiecywały, lecz żadnych znaczących sukcesów nie odniosły. W miejsce realnych działań pojawiały się pocieszające informacje, że wskaźnik aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych rośnie w coraz większym stopniu. W opinii znawców było to w znaczącej mierze efektem zmniejszającej się liczby niepełnosprawnych przy utrzymującej się na tym samym poziomie liczbie aktywnych zawodowo członków tej grupy.

Czytaj dalej

PFRON: wpływy ze zwrotów dofinansowań i dotacji w 2015 r. wyniosły ponad 24 mln zł

kasaZ dostępnego na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności za 2015 rok wynika, że ubiegłoroczny budżet PFRON w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4,67 mld zł, z czego najwięcej, bo 3,62 mld zł, stanowiły wpłaty od pracodawców, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wpływy z tytułu zwrotu dofinansowań i dotacji wyniosły natomiast ponad 24 mln zł.

Czytaj dalej

Czy możliwa jest synergia otwartego i chronionego rynku pracy?

drRozmowa z dr. Tadeuszem Majewskim[1], byłym ekspertem Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Jan Lach: Każda osoba niepełnosprawna, zgodnie z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowaną przez Polskę w 2012 r., ma – na zasadzie równości z innymi osobami – prawo do pracy, a także do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Jednym słowem, ma prawo do pracy na otwartym rynku pracy.

Dr Tadeusz Majewski: Osoby niepełnosprawne mają zagwarantowane prawo do pracy nie tylko we wspomnianej Konwencji, ale również w innych międzynarodowych, w tym unijnych dokumentach, a także w krajowych systemach prawnych.

Istnieje wyraźna tendencja do zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy razem z osobami pełnosprawnymi. Jest to dążenie do realizacji zasady integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że jeżeli osoby niepełnosprawne mają pracować w zakładach otwartego rynku pracy, to ich kształcenie zawodowe, a zatem i umiejętności zawodowe muszą uwzględniać podstawowe zasady i wymagania otwartego rynku pracy, czyli konkurencyjność i wydajność pracy.

Czytaj dalej

Niepełnosprawni skazani na bezrobocie?

bezrobocieW Polsce większość osób niepełnosprawnych jest bierna zawodowo. W 2015 roku współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 25,9%, podczas gdy w niektórych krajach Unii Europejskiej sięga on nawet 70%. O sposobach na poprawę tej sytuacji rozmawiano podczas trzeciej edycji konferencji „Niepełnosprawni na rynku pracy”, która odbyła się 9 listopada 2016 roku w Łodzi. Konferencja zorganizowana była przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację Łódź Akademicka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wśród uczestników konferencji zabrakło niestety przedstawicieli tychże instytucji.

Czytaj dalej