Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Projekt Rozporządzenia ws. informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON – propozycja Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych

list1-150x150Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych wyraziła negatywną opinię na temat projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzającego zmiany w ustawie o rehabilitacji w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON (zobacz: Opinia Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych nt. Rozporządzenia ws. informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON). Biuro Studiów i Analiz PION-u postanowiło przygotować własny projekt Rozporządzenia. Na prośbę Platformy publikujemy go poniżej.

Czytaj dalej

Opinia Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych nt. Rozporządzenia ws. informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON

PIONPlatforma Integracji Osób Niepełnosprawnych wystosowała pismo do Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pismo dotyczy projektu Rozporządzenia z 18 lutego 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia. Opinia Biura Studiów i Analiz Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przedmiotowego projektu Rozporządzenia jest negatywna. Na prośbę PION-u w całości publikujemy opinię oraz pismo do Ministra Krzysztofa Michałkiewicza.

Czytaj dalej

Jak samorządy wydają pieniądze z PFRON? Cz. 2

wojewodztwa-kolJakiś czas temu PFRON ogłosił tegoroczny podział środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W pierwszej części artykułu prezentowaliśmy, na co samorządy wojewódzkie wykorzystały przyznane im w 2015 r. środki (zobacz: Jak samorządy wydają pieniądze z PFRON? Cz. 1). Dziś natomiast przyjrzymy się samorządom powiatowym.

Czytaj dalej

Opis algorytmu

Sp – roczna wysokość środków Funduszu dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,
– kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe,
Bp – liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie p, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych GUS,
L – liczba powiatów,
Np – liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,
gdzie: Np = Ndp + Nmp
Ndp 
– liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,
gdzie: Ndp = Dp × ad
ad 
– wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,
Dp – liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,
Nmp – liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0–14 lat w powiecie p,
gdzie Nmp = Mp × am
Mp 
– liczba dzieci w wieku 0–14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,
am – wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0–14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,
Wp – środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dla powiatu p wyliczone według wzoru:
Wp = Up × T
gdzie:
Up 
– liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat p do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,
T – kwota w wysokości 15 996 zł – na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.